Onze hoofdtrainers

Namens het team van Strongwoman.

Welkom bij Strongwoman Personal Training! Je zal je wellicht afvragen, waarom alleen vrouwen? Zoals jullie al begrijpen is het voor veel vrouwen nog een hele klus om af te vallen, dat is zowel fysiologisch waar als mentaal. Een vrouw haar lichaam vecht 2 keer zo hard om het vet vast houden, als dat van een man. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat de vrouw een baby op de wereld moet zetten en dat vet daarbij gewenst is(bescherming). Maar met de juiste coaching kan vrijwel elke vrouw vet verliezen.

 ”Met de juiste coaching kan vrijwel elke vrouw vet verliezen.”

Rita Razooki ❯

Kijk hieronder waarvoor ik je kan helpen:

✔   BMI boven 30 of 35.
✔   Ontregeling in de hormonenhuishouding (denk aan schildklierhormoon en leptine).
✔   Voeding bij serieuze sporters die overwegen om ooit op het podium te staan.
✔   Als je een medische situatie hebt zoals diabetes, hoge cholesterol, hoge bloeddruk, eetstoornissen (denk aan piekeren over eten en/of eetbuien).
✔   Voeding bij allergieën (klachten zoals opgeblazen buik, intoleranties, eczeem).

Diëtiste

Even voor stellen…

He powervrouwen. Ik ben Rita Razooki, een diëtiste en een bijna afgestudeerde MSc voeding met een grote passie voor voeding en hormonen & voeding en sport. In 7 jaren voeding studeren heb ik een hoop geleerd en ervaren, om te beginnen het begrijpen van hoe mijn eigen lichaam als vrouw werkt. In mijn diëtistenpraktijk (weekstartgezond.nl) geef ik vooral medische voedingsadviezen voor mensen met hart- en vaatziekten en mensen met diabetes type 2.

Hiernaast heb ik nog een grote kennis die ik in de praktijk wil brengen over sportvoeding (bij 2-3 dagen in de week sporten tot atletisch voedingspatroon) en over voeding en afvallen bij obesitas in verband met hormoonhuishouding (denk aan een BMI boven de 35 en geen atletisch lichaamsbouw). Verder heb ik tijdens mijn masterstudie veel geleerd over voeding en de darmconditie, en dat samenhang met bereiken van doelen zoals afvallen in vetmassa of aankomen in spiermassa. Ik kan je daarom helpen wat betreft deze onderwerpen.

In de basisverzekering zit er voor iedereen 3 uur gedekt voor voedingsadvies door Rita Razooki. Naast de basisverzekering vergoeden alle verzekeraars (behalve IZA) 1 – 8 uur extra per jaar. In het overzicht hieronder kan je in één oogopslag zien wat jouw zorgverzekeraar mogelijk vergoedt. De aanvullende vormen van zorgverzekeringen verschillen, kijk daarom even op de website van jouw zorgverzekeraar naar de specificaties.

Mijn voedingsadviezen worden 100% vergoed van alle zorgverzekeraars voor 3-6 uur per jaar (zie lijst) en dit gebeurt via mij, dus je hoeft er niets voor te doen.

Een traject voor afvallen duurt minimaal 6 maanden en maximaal 12 maanden, voor een resultaat wat makkelijk te behouden is!

Met zo’n studie en een praktijk en grote ambities heb ik een drukke schema, maar in mijn vrije tijd fitness ik 4 keer in de week met het doel spieropbouw en vetafbraak. Hierbij heb ik mijn voeding zodanig moeten aanpassen dat het mij helpt mijn doelen bereiken, maar ook helpt om de hormonen zodanig te balanceren waardoor mijn huid rustig blijft (zo min mogelijk puistjes, onzuiverheden etc.)  en mijn darmen op een goede conditie blijven (door middel van een gebalanceerde voeding wat betreft vleeseten, bepaalde groenten en fruit vermijden en bij eiwitshake-gebruik waar men vaak een opgeblazen gevoel van krijgt). Naast het fitnessen ben ik fanatiek bezig met het ontwikkelen van een ijzerrijk product die vrouwen met milde ijzertekort kunnen gebruiken om zich altijd energiek te voelen zonder die ijzermedicatie (uit eigen ervaring). Ook houd ik van Latin dansen en doe dat graag in mijn vrije tijd.

Wekelijks zal ik weetjes posten over onze voeding, onze hormonen en onze trainingen. Ook kan jij aangeven over welke onderwerp je meer informatie wilt, en ik zal daar een stuk over posten!

Benieuwd naar wat de diëtiste voor jouw kan betekenen?

Ondanks dat dit een persoonsafhankelijke kwestie is, volgen onze klanten gemiddeld 3 maanden lang personal training. Dit is vaak voldoende om een uitstekende transformatie te realiseren.

Omdat de meeste vrouwen beginnen met een stofwisseling herstel schema, is het aan te raden om de eerste 6 weken 2/3 keer per week te trainen. Vervolgens kan je afbouwen na 1 a 2 keer per week en leer je zelfstandig het resultaat vast te houden.

Uiteraard! Indien je na 3 maanden minimaal verschil ziet, dan vergoeden wij het gehele bedrag terug. Je betaalt alleen voor resultaat.

Artikel 1 Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1. Opdrachtnemer: Strongwoman, ingeschreven in de handelsregister van de Kamer van Koophandel met kenmerk 56997175.
2. Opdrachtgever: aanvrager van de diensten van Strongwoman.
3. Trainingen: onder trainingen kan onder andere worden bedoeld: hardlopen, wandelen, fietsen, zwemmen, boksen, diverse kracht en conditietrainingen en voedingsbegeleiding.
4. Overeenkomst: onder overeenkomst wordt verstaan het wederkerige rechten en verplichtingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Overkomst ontstaat bij het aanvragen van online begeleiding en/of personal training.
5. Dienstverlening: de diensten die Strongwoman verplicht is te verlenen aan de Opdrachtgever.

Artikel 2 Algemeen / Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer en derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Opdrachtnemer en zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Overeenkomst Strongwoman-app
1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie en/of betaling van uw bestelling via de Stongwoman-app. Strongwoman is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
2. Strongwoman behoudt altijd het recht om de trainer te wisselen voor een andere trainer. Bij ziekte van de trainer wordt voor de opdrachtgever een alternatief geboden of de diensten worden geannuleerd zonder deze door te berekenen aan de opdrachtgever.
3. Strongwoman behoudt zich het recht voor om naar haar oordeel ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname.
4. Voor Strongwoman ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door haar opdrachtgever aan haar verplichtingen is voldaan.
5. Een overeenkomst tussen Strongwoman en haar opdrachtgever ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit aanmelding via de Stongwoman-app.

Artikel 4 Offertes, aanbiedingen en prijsverhogingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis en verblijf, verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
6. Indien Opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
– Indien de prijsstijging een gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
– Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Opdrachtnemer toekomende bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet;
– In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 25% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Opdrachtnemer alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de dienst langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 5 Opschorting en ontbinding.
1. Strongwoman is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. Na het sluiten van de overeenkomst Strongwoman ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
c. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is aangetoond.
2. Voorts is elke partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
a. De andere partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
b. De andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
c. De onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
d. De andere partij zijn huidige onderneming staakt;
e. Buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
3. Voorts is Strongwoman bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewenste instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Strongwoman op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Strongwoman de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5. Strongwoman behoudt steeds het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6 Aanmelding, ziekte en afmelding
1. Aanmeldingen voor trainingen of overige activiteiten dienen gedaan te worden via de Strongwoman app, via de website of andere communicatiemiddelen. Aanmelding via deze app en andere aangewezen mogelijkheden is verplicht. Aanmelden voor een training kan op zijn hoogst 24 uur van te voren. Met bootcamps is er mogelijkheid tot het aanmelden van 1 uur van te voren.
2. Deelnemers kunnen zich 48 uur voor aanvang van een reguliere training nog uitschrijven door contact op te nemen met Strongwoman. Bij later of niet annuleren is restitutie van de les of rit niet mogelijk of worden de kosten alsnog in rekening gebracht.
3. Strongwoman is gerechtigd de trainingsroosters en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om de trainingen bij te wonen zoals gepland en afgesproken. De opdrachtgever begrijpt dat er geen terugbetaling geschiedt voor gemiste trainingen, deze worden volledig in rekening gebracht.
5. Bij zware blessures, een zwangerschap of een langdurig bezoek aan het buitenland kunnen wij het abonnement bevriezen. Dit zal schriftelijk gemeld moeten worden via de Strongwoman app of via andere communicatie mogelijkheden. Strongwoman kan hiervoor een doktersverklaring verlangen.
6. Strongwoman behoudt zich het recht voor bij gevaarlijke weersomstandigheden, als extreme hitte, ijzel, storm of onweer de buitentrainingen te annuleren. In overleg zal een alternatieve training aangeboden worden.
7. Strongwoman behoudt zich het recht voor een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg zal naar een alternatief gezocht worden.

Artikel 7 Geldigheid abonnementen
1. Bij zware blessures, een zwangerschap of een langdurig bezoek aan het buitenland kunnen wij het abonnement of strippenkaart bevriezen. Dit zal schriftelijk gemeld moeten worden via info@strongwoman.nl of andere communicatiedoeleinden. Strongwoman kan hiervoor een doktersverklaring verlangen.
2. Abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
3. Abonnementen worden aangegaan voor een bepaalde tijd. Na het verstrijken van de minimale periode wordt het abonnement indien in overeenstemming met opdrachtgever weer verlengt voor bepaalde tijd.
4. Het opzeggen van het abonnement gaat via een e-mail naar info@strongwoman.nl of via andere communicatiedoeleinden en is pas definitief wanneer Strongwoman de opzegging per e-mail bevestigd. De datum van de verzonden mail van de cliënt wordt wel als uitgangspunt genomen.
5. Bij opzegging loopt het abonnement door tot het einde van de lopende maand plus de daaropvolgende kalendermaand. Nadat het abonnement is beëindigd kan er uiteraard nog worden getraind tot einde abonnement.
6. Abonnementen waarin een aantal keer per week trainingen gevolgd kunnen worden, kunnen niet worden opgespaard en in een andere week/periode worden ingehaald. Ook niet wanneer men in een week/periode niet is komen sporten.

Artikel 8 Klachten
Op verzoek wordt een exemplaar van de klachtenregeling beschikbaar gesteld.

Artikel 9 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Strongwoman gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Strongwoman zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Strongwoman niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 10 Overdracht
1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten
werkzaamheden aan derden.
2. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

Artikel 11 Overmacht
1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voorzoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Artikel 12 Betalingsvoorwaarden
1. De betaling van de goederen en diensten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders is aangegeven, op een door Strongwoman aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. De betaling dient te geschieden via de Strongwoman app via IDEAL, Mollie, Paypal of via andere betalingsmogelijkheden. Indien er een abonnement is gekocht zal de 1e betaling via één van de hierboven genoemde betalingsmogelijkheden betaald worden en zullen de overige betalingstermijnen op dezelfde wijze geschieden.
3. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt (binnen 14 dagen), is Strongwoman gerechtigd de activiteit(en) te weigeren van de opdrachtgever totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd.
4. Op de diensten via gym en op voeding is het BTW 6% tarief van toepassing. Op de overige producten is het BTW 21% tarief van toepassing.
5. Indien door onverwachte omstandigheden, of na inflatieberekening, de kosten stijgen is Strongwoman gerechtigd de prijzen te verhogen en deze door te berekenen naar de opdrachtgever.
6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Strongwoman op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
7. Wanneer de opdrachtgever ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is, is de opdrachtgever aan Strongwoman een boete verschuldigd ter vergoeding van de door haar gemaakte buitenrechtelijke kosten, ook wanneer slechts een enkele aanmaning is verricht. In het geval Strongwoman zich genoodzaakt heeft gezien over te gaan tot het nemen van gerechtelijke maatregelen dient door de betreffende opdrachtgever de daadwerkelijk door Strongwoman gemaakte kosten te worden vergoed.
8. De opdrachtgever gaat na ondertekening van deze overeenkomst, dan wel offerte, akkoord dat deze overeenkomst persoonlijk is en niet overdraagbaar aan derden.
9. Strongwoman is gerechtigd te allen tijde prijswijzigingen door te voeren, waarbij Strongwoman opgaaf van reden geeft.
10. Indien opdrachtgever, al dan niet na herinnering, in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan is Strongwoman gerechtigd haar vordering uit handen te geven in welk geval opdrachtgever een dadelijk opeisbare boete verbeurt van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
11. Indien Strongwoman hogere kosten heeft gemaakt, welke noodzakelijk waren om haar vordering te incasseren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.
12. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens geheel voor rekening van opdrachtgever.
13. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 13 Prijsbepaling/honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. De prijs van de werkzaamheden is in de offerte vermeld of anderszins overeengekomen.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren en gemaakte kosten. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven en vergoedingen van Strongwoman, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij daarvan afwijkende tarieven zijn overeengekomen. Op verzoek informeert Strongwoman de wederpartij omtrent deze tarieven.
3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden waarbij geen vast honorarium is overeengekomen, is Strongwoman gerechtigd tussentijdse prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van lonen en/of andere kosten zijn gestegen.
4. Bovendien mag Strongwoman het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Strongwoman, dat in redelijkheid niet van Strongwoman mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Strongwoman zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Strongwoman zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
5. De in de aanbiedingen en offertes genoemde prijzen, alsmede overige vanwege Strongwoman opgegeven tarieven, zijn immer inclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege en, voor zover van toepassing, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Strongwoman niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Indien de opdrachtgever zonder kennisgeving vooraf geen gehoor geeft aan een afspraak is Strongwoman gerechtigd de hiervoor gemaakte kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 14 Afspraken
1. Opdrachtgever erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen minimaal 1 werkdag vooraf telefonisch moeten worden gemeld aan Opdrachtnemer.
2. Indien de annulering korter dan 1 werkdag plaats vindt worden de kosten in rekening gebracht.
3. Opdrachtgever begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.
4. Opdrachtgever erkent dat de training zal worden geannuleerd indien Opdrachtgever meer dan 15 minuten te laat is. Deze training zal in rekening worden gebracht. Opdrachtgever erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. Opdrachtgever begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
1. Strongwoman en de wederpartij zijn beide verplicht tot (medewerking aan) de uitvoering van de overeenkomst conform de verwachtingen die partijen op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mochten hebben.
2. Indien de uitvoering van de overeenkomst niet verloopt conform de door de wederpartij daaraan gestelde verwachtingen, is deze verplicht daarvan zo spoedig mogelijk na het tijdstip waarop hij redelijkerwijs geacht kon worden kennis te kunnen hebben genomen van voormelde omstandigheid, schriftelijk mededeling te doen aan Strongwoman. Bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat tenminste een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking.
3. Indien Strongwoman, gelet op het onder lid 1 en 2 gestelde, aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Strongwoman of zijn ondergeschikten.
5. Strongwoman is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. Strongwoman is nimmer aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst voor zover deze niet aan haar is toe te rekenen, dan wel deze te wijten is aan overmacht als bedoeld in artikel 11.

Artikel 16 De opdrachtnemer
1. Aanbieder biedt aan de opdrachtnemer verschillende (basis)pakketten van de software met bijbehorende modules aan. De opdrachtnemer betaalt hiervoor de aangegeven prijs.
2. Updates van de software zijn bij de prijs inbegrepen.
3. Aanbieder is gerechtigd elk jaar een prijsverhoging door te voeren.
4. De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever wordt aangegaan voor ten minste een jaar en na verstrijken van periode zal indien in overeenstemming met opdrachtgever de diensten voor bepaalde tijd verlengt.
5. De opdrachtnemer kan voor diens medewerkers profielen binnen software aanmaken, tegen betaling.
6. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever en is verantwoordelijk en aansprakelijk met betrekking tot de verzameling, verwerking en opslag van persoonsgegevens van de opdrachtgever.
7. De opdrachtnemer kan via een daartoe bestemde pagina algemene voorwaarden aanbieden aan opdrachtgever.
8. De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste financiële afhandeling tussen opdrachtgever en de opdrachtnemer.
9. De opdrachtnemer zal eigen producten en diensten via de software aan de opdrachtgever aanbieden.
10. De opdrachtnemer kan opdrachtgevers laten afrekenen doormiddel van een in de software aangeschaft abonnement.
11. De opdrachtnemer bepaalt zelf de waarde van de diensten die hij/zij via de software aanbiedt.

Artikel 17 De opdrachtgever
1. De opdrachtgever kan gratis, voor zover overeengekomen, gebruik maken van de software en gratis een account aanmaken.
2. De opdrachtgever kan via de software een abonnement bij een opdrachtnemer aanschaffen. Hierbij zijn de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer van toepassing. Aanbieder is geen partij bij de overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever, noch is zij verantwoordelijk voor enige financiële afhandeling of financieel dispuut.
3. De opdrachtgever kan via de software een overeenkomst met opdrachtnemer aangaan.
4. Opdrachtnemer heeft de mogelijkheid de opdrachtgever via de software informatie en berichten te sturen, waaronder push notificaties.
5. Opdrachtnemer heeft inzicht in bepaalde gegevens van de opdrachtgever, die de opdrachtgever via de software met ondernemer deelt.

Artikel 18 Portretrecht/beeldmateriaal
1. De opdrachtgever verleend bij voorbaat toestemming aan Strongwoman voor openbaarmaking van, tijdens of rond de trainingen gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de opdrachtgever zichtbaar is.
2. Strongwoman houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een deelnemer of derde partij gemaakt is tijdens de trainingen, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.

Artikel 19 Vrijwaring
1. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
2. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 20 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 21 Intellectueel eigendom / eigendomsvoorbehoud
1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Strongwoman zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Strongwoman geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen rapporten, adviezen, software, elektronische bestanden, enz., blijven eigendom van Strongwoman.
3. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Strongwoman zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
5. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
6. Door Strongwoman geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
7. Voor het geval dat Strongwoman zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Strongwoman of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Strongwoman zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
8. Strongwoman behoudt te allen tijde het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 22 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan

U kunt Strongwoman vinden op de Veldkersweg 39, Rotterdam.

U kunt ons vinden in de volgende plaatsen: Rotterdam, Bleiswijk en Den Haag.

Is uw vraag nog niet beantwoord?

Vraag het ons!

[contact-form-7 id=”212″]
WhatsApp chat